சக்க போடு போடு ராஜா சம்பந்தமாக 4 தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது