தீரன் அதிகாரம் ஒன்று சம்பந்தமாக 2 தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது